Tercüman Bilirkişilik İlanı

2020 - 2021 Aksaray Ağır Ceza Merkezi Tercüman Bilirkişilik başvurusuna ilişkin ilan aşağıda yayınlanmıştır.

İlanen duyurulur. 01.10.2020

İLÂN

 

Adalet Bakanlığı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2021 yılı tercüman bilirkişi listesi düzenlenecektir.

Bilirkişi uzmanlık alanları, listeye kabul şartları, başvuru yeri usulü ve başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. TERCÜMAN BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI:

 

1- Azerbaycan Türkçesi                  2- Kazak Türkçesi                          3- Osmanlıca

4- İngilizce                                       5- Almanca                                     6- Fransızca

7- Rusça                                           8- İtalyanca                                     9- Felemenkçe           

10- Hollandaca                              11- Farsça                                         12- Arapça                

13- Bulgarca                                   14- İspanyolca                                  15- Danca                  

16- Fince                                        17- İsveççe                                       18- Arnavutça            

19- Sırpça                                       20- Bulgarca                                     21- Macarca              

22- Kürtçe                                      23- Afgan dili (Peştuca-Darice)                             

24- İşaret dili

 

 

B- LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 3. En az ilkokul mezunu olması,
 4. Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
 5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 7. Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
 8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

 

 

C- BAŞVURU USULÜ:

 

 1. Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 15/10/2020 tarihinden 31/10/2020 tarihine kadar Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurmaları gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden komisyona gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca komisyona ulaştırılması gerekmektedir, bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gereklidir.

 

 

 

 

 

D- BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

 

(1) Başvuru dilekçesine;

 1. T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 3. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 4. İki adet vesikalık fotoğraf,
 5. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneğinin eklenmesi gerekmektedir.

(2) 2020 yılına ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

 

NOT: Listeye kabul edilenlerin, Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nca 28/12/2020 tarihinde saat 10:00’da Aksaray Adliyesi konferans salonunda yeminleri yaptırılacak olup ilgililerin belirtilen gün ve saatte konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adres

Ebulfeyz Elçibey Caddesi

Telefon

03822160303

Fax: 03822160310

E-Posta

aksaraycbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 AKSARAY ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 415 - Toplam : 540737 kişi ziyaret etmiştir.